Member

Name E-mail (followed by "@qc.ee.es.osaka-u.ac.jp" unless otherwise noted)
Masahiro Kitagawa Professor "kitagawa.m" followed by "@ee.es.osaka-u.ac.jp"
Akinori Kagawa Assistant Professor kagawa
Makoto Negoro Assistant Professor negoro
Misako Tokumoto Secretary tokumoto
Tatsunori Kato M2 kato
Yasuaki Saeki M2 saeki
Rai Suyama M2 suyama
Hiroshi Yamamoto M2 yamamoto
Takahiro Kitano M1
Takahiro Nogi M1
Shun Hashizaki M1
Yuki Hashimoto M1
Hiroki Asa B4
Yuki Ichimura B4
Yusuke Takeuchi B4
Shuhei Tanijima B4
Akihiro Tsujimoto B4
Kenta Nakamura B4
Alumni and Alumnae
Name Degree Year
Y.S. Yap
Doctor Sep.2013
Kenichiro Tateishi Doctor Mar.2013
Tatsuhiro Kikuchi Master Mar.2013
Reo Matsuda Master Mar.2013
Akihumi Hukushima Master Mar.2013
Syohei Shinkai Bachelor Mar.2013
Takashi Shinbo Bachelor Mar.2013
Daisuke Kobayashi Bachelor Sep.2012
Yutaka Tabuchi Doctor Sep.2012
Shinichi Inamoto Master Mar.2012
Yuichi Nakashige Master Mar.2012
Kenki Nakayama Master Mar.2012
Shigeru Fukada Master Mar.2012
Takahiro Yamaguchi Master Mar.2012
Yoshitaka Henmi Bachelor Mar.2012
Daisuke Aratsu Doctor Mar.2011
Takashi Umemoto Master Mar.2011
Hisatochi Usui Master Mar.2011
Takuya Kaneiki Master Mar.2011
Yoshiki Sakurai Master Mar.2011
Yuki Haibara Master Mar.2011
Junichiro Furukawa Bachelor Mar.2011
Masaru Honma Bachelor Mar.2011
Takuro Kishida Master Mar.2010
Shinichiro Nishi Master Mar.2010
Isaku Yamashina Master Mar.2010
Keisuke Yuki Master Mar.2010